Regulaminy

Akademia Wzrastaj - Regulamin

Zobacz - RobertRzeszotarski.pl

Regulaminy

Akademia Wzrastaj - Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści (w postaci materiałów wideo lub audio lub PDF dostępnych w Akademii) dla Użytkowników Akademii świadczona jest przez firmę Wzrastaj Robert Rzeszotarski, 80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 25 lok. 209, NIP: 583 248 96 00, zwanej dalej Administracją Akademii.

Świadczenie Usługi w Akademii odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Akademii. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DEFINICJE

Akademia – serwis internetowy akademia.wzrastaj.pl (www.akademia.wzrastaj.pl) znajdujący się pod adresem internetowym jw, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników
Użytkownik – osoba korzystająca z Akademii, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Akademii odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Administracji Akademii.
Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Akademii obejmująca bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (prezentacja materiałów wideo, audio, PDF), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji.
Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać metodami przedstawionymi na stronach sprzedażowych Akademii.
Dostęp do płatnej usługi, w zależności od produktu, może być ograniczony czasowo. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Akademii objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Akademii. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Akademii. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na platformie Akademii.
Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez platformę Akademii w procesie odzyskiwania hasła.
Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

ZASADY DOSTĘPU DO USŁUGI W AKADEMII

Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
Koszt płatnego Dostępu do Usługi (prezentacji materiałów wideo, audio, PDF) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Akademii.

Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Akademii lub na stronach sprzedażowych z nim związanych jest wiążąca dla Użytkownika i Akademii Wzrastaj w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

Administracja Akademii zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Akademii, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.

W ramach Usługi dostępne są w Akademii Produkty w postaci wideo, audio lub PDF. Materiały mogą być pogrupowane w tematyczne grupy lub stanowić pojedynczy plik. W zależności od oferowanego Produktu materiały mogą być dostępne natychmiast po uzyskaniu dostępu do Akademii lub uwalniane w określonych odstępach czasu określonych w ofercie Produktu.

Dostęp do Usługi może być bezterminowy lub czasowy w zależności od przypisanego Abonamentu opłaconego w trakcie nabywania dostępu do Usługi

Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, audio i PDF, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

Administracja Akademii Wzrastaj zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Akademii z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach prezentowanych na stronach sprzedażowych, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy czyli dnia sprzedaży dostępu do Akademii. Wyjątkiem od tej reguły jest dobrowolne zrezygnowanie przez użytkownika z tego prawa.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Akademii
W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres mailowy biuro(małpka)wzrastaj.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
Skutki odstąpienia od umowy:
w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.
Utrata dostępu do Produktu w Akademii którego odstąpienie dotyczy.

REKLAMACJE

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres biuro(małpa)wzrastaj.pl

Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

Wzrastaj Robert Rzeszotarski

NIP: 583 248 96 00

ul. Świętokrzyska 25 lok. 209
80-180 Gdańsk

tel. 518 105 503